Vážení zákazníci, e-shop byl dne 18.3.2024 ukončen. V případě zájmu o odkup skladových zásob za velmi výhodné ceny mě neváhejte kontaktovat. Děkuji za vaší dosavadní přízeň.

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení
  2. Informace o zboží a cenách
  3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  4. Zákaznický účet
  5. Platební podmínky a dodání zboží
  6. Odstoupení od smlouvy
  7. Práva z vadného plnění
  8. Doručování
  9. Osobní údaje
  10. Závěrečná ustanovení

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY


I.
Základní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Lenka Vodičková – Bambini Outlet
IČ: 09421513
se sídlem: Lesní 58, 252 65 Holubice - Kozinec
zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice

kontaktní údaje: Lenka Vodičková,Lesní 58, 252 65 Holubice - Kozinec
e-mail: info@bambinioutlet.cz
telefon: + 420 723 337 863
web: www.bambinioutlet.cz
(dále jen „prodávající“)


2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
stránce dostupné www.bambinioutlet.cz (dále jen „internetový obchod“).


3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.


4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 


II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou
jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje
sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.


2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.


3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy
je zboží doručováno v rámci území České republiky.


4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.

 


III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.


2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.


3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a způsob doručení.


4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
kliknutím na „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
automatické potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou
kupující při objednání zadal. Toto potvrzení  se považuje
za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. .


6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách.


7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. 
Kupující může zrušit objednávku, dokud není objednávka předána dopravci. Jakmile je objednávka předána dopravci, kupující o této skutečnosti obdrží e-mail s číslem balíku.

 Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo
nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.


8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného
odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou
adresu prodávajícího.

 


IV.
Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.


2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.


3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.


4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.

 


V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
123-2437100257/0100, vedený u Komerční banka a.s,
● bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ThePay,
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím
platební brány ThePay

                                                                               ● dobírkou v hotovosti při předání zboží                                                                                                                     
●  dobírkou platební kartou, při předání zboží, pokud to dopravce, nebo výdejní místo umožňuje

 

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.


3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.


4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.


5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

                             6. V případě platby na dobírku je kupující povinen převzít a uhradit objednané zboží. Pokud kupující objednávku nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s balením a  dodáním zboží ve smluvené výši dle kupní smlouvy.


7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.


8. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu určenou kupujícím v objednávce
● prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil


9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.


10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do
zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


13. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.


14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.


15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 


VI.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.


2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.


3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo
na odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.


5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový
formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.
Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo
doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí
formuláře.


6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu
zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující
nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.


7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky
jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu
tím nevzniknou další náklady.


8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu
škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob a nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14
dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy
přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 


VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,

● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.


3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z
vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.


4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.


5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
● při větším počtu vad zboží.


6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jdeli
o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží
větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo
uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od
smlouvy.


9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si
zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si
své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při
nepodstatném porušení smlouvy.


10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.


11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.


12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
zboží zlevněno.


13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající
je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.


14. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na
delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího
(uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.


16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto
právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po
uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.


18. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 


VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.


2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu
nebo v objednávce.

 


IX.
Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou
důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu
písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než
za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou
mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,
pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým
způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním
sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po
dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.


2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách
ochrany osobních údajů zde .

 


X.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.


2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva
k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.


4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo
další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s
jeho určením či účelem.


5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.


6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.


7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 3. 2021 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 1.9.2020. 

 

 

 

 

Zpět do obchodu